Kompetensutveckla.se

Ett smartare företag

Vi erbjuder öppna utbildningar inom segmentet arbetsmiljö för chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras. Både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön behöver ständigt utvärderas och vi ger er verktygen för att klara av det.

Varför satsa på arbetsmiljön?

En god arbetsmiljö är inte bara en rättslig och samhällelig skyldighet som regleras i Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets AFS:ar, utan för en organisation är det också en ekonomisk investering. En organisation är beroende av att sin personal inte skadas eller blir sjuka och en god arbetsmiljö är en förutsättning för att organisationen ska bli riktigt framgångsrikt.

Vi kan hjälpa er med

med ert arbetsmiljöledningssystem så att det är anpassat för att klara av Arbetsmiljöverkets krav på organisationen.

Vi kan hjälpa er att gå från ord till handling, att integrera arbetsmiljöarbetet i företagsledningen och öka medvetenheten hos organisationens viktiga beslutsfattare.

Vi kan hjälpa er med att undvika att verksamheten måste avbrytas på grund av att det sker en incident. Vi kan hjälpa er med att undvika att tappa nyckelanställda vilket kan leda till att verksamheten skadas.

Nyheter och erbjudanden

Ett urval av våra kurser

För dig som vill få grundläggande kunskap och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

Läs mer om arbetsgivarens skyldighet här.

Vid varje bygg- och anläggnings- arbete ska det finnas en byggarbets- miljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) och en för utförande (BAS-U) som ska utses av byggherren. Den som utses ska kunna styrka utbildning och erforderlig erfarenhet för att inneha rollen. 

Läs mer om BAS P/U här.

Alla företag ska, för att uppfylla arbetsmiljöverkets krav, se till att ha den beredskap och de rutiner som verksamhetens art kräver.

Läs mer om kraven som ställs på arbetsgivaren här.

Få din Arbetsmiljö- utbildning betald

Vi är anslutna utbildare åt AFA Försäkring, vilket innebär att du kan få din arbetsmiljöutbildning betald som ett led i deras satsning på bättre arbetsmiljökunskaper. Stödet kan sökas av arbetsgivare, inom privat sektor, som har tecknat TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) och har minst en anställd. Mer info finns här: AFA Försäkring.

En god arbetsmiljö leder till:

  • Bättre förmåga att vinna och behålla kunder.
  • Att de anställdas motivation och engagemang ökar.
  • Högre produktivitet.
  • Lägre försäkringskostnader.
  • Lägre kostnader för olyckor och sjukdom.
  • Högre förtroende hos investerare.
  • Företagens sociala ansvar uppfylls i högre grad.
  • Förstärkt varumärke och goodwill.
  • En mer kompetent arbetskraft.
  • Att störningar undviks i produktionen.

Höstens utbildningsorter

Jönköping, Umeå, Luleå, Stockholm, Göteborg, Norrköping, Örnsköldsvik, Uppsala, Falun, Malmö, Örebro, Helsingborg, Gävle, Sundsvall, Skellefteå, och Östersund.

Naturligtvis så kan vi anordna en företagsanpassad utbildning för er över hela landet. Kontakta oss för offert.